SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum

OM kód: 910006/023 | 2840 Oroszlány, Asztalos János u. 2.

Intézmény logo

Tatabányai SzC Eötvös Loránd Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

HÁZIREND
mely a
TATABÁNYAI SZC EÖTVÖS LORÁND SZAKKÉPZŐ ISKOLA
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.
A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja és feladata biztosítani az iskola törvényes
működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók
iskolai közösségi életének megszervezését.
A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek/gondviselőinek, az iskola oktatóinak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási
időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján
az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani
a házirend előírásait.
4. A járványügyi helyzet által összeállított Intézményi Intézkedési terv előírásait be kell
tartani az iskola tanulóinak, szülőknek/gondviselőknek, az iskola oktatóinak, óraadó
oktatóknak és más alkalmazottaknak.
A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak,
szülőnek/gondviselőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 az iskola titkárságán
 az iskola oktatótestületi szobájában
 az iskola igazgatóhelyettesénél
 az osztályfőnököknél
 a diákönkormányzatot segítő tanárnál
 az iskola honlapján: http://szakkepzes.oroszlany.hu/
3. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
4. A módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán
 a szülőket/gondviselőket szülői értekezleten.
5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre/gondviselőkre vonatkozó
szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 a szülőkkel/gondviselőkkel szülői értekezleten.
3.
6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a tanárok fogadó óráján vagy –
ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.
Tanulói kötelezettségek, jogok gyakorlása
A tanuló kötelezettsége különösen
 a tanórai foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon, iskolai rendezvényeken való
fegyelmezett, az oktató utasításait követő, aktív részvétel;
 az iskola oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa;
 az iskola belső szabályzatainak betartása;
 az iskola létesítményeinek, eszközeinek rendeltetésszerű használata.
A tanuló joga különösen, hogy
 használja az iskola létesítményeit (könyvtár, sportlétesítmények stb.), eszközeit,
tagja legyen az iskolai, iskolán kívüli kulturális és sportköröknek, egyesületeknek,
képviseleteknek, részt vegyen ezek alapításában és ezekben tisztséget vállaljon;
 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével
kapcsolatos kérdésekben, tájékoztatást kérjen az őt érintő kérdésekben, és ezekre
érdemi választ kapjon;
 tiszteletben tartsák meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát, vallását,
világnézetét, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem
ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát.
A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától lép életbe. Tanulói jogok gyakorlása az első
tanítási naptól lép érvénybe. Ettől eltérni az iskola vezetésével való előzetes egyeztetés
alapján lehet.
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket;
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve az
oktatóktól hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést)
vagy balesetet észlel;
 azonnal jelentse az iskola valamelyik oktatójának – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;
 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola dolgozóinak utasításait, valamint
az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
2. A testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok:
 a tanuló a tornateremben csak oktató felügyeletével tartózkodhat;
4.
 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (tornacipő vagy edzőcipő, tornanadrág, fehér póló vagy trikó,
szükség esetén melegítő) kell viselniük;
 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot,
lógó fülbevalót.
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos és iskolai védőnő
biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az intézmény hivatalos helyiségében,
aki elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapotának
rendszeres ellenőrzését, szűrését. Az iskolaorvos rendelési idejéről az osztályfőnökök
tájékoztatják a tanulókat.
4. Az iskola épületében, az épület előtti területén, udvaron tilos a dohányzás!
Az intézmény tanműhelyének rendje
Az alábbi szabályzat az intézmény tanulóira és dolgozóira is kötelez érvényű. A
szabályzattól eltérni csak indokolt esetben az igazgató, igazgatóhelyettes vagy a gyakorlati
oktatásvezető engedélyével szabad. Az új tanulóknak az első gyakorlati foglakozáson
ismertetni kell a tanulókkal, melyet aláírásukkal tudomásul vesznek.
1. A tanuló köteles munkára alkalmas állapotban a foglalkozás megkezdése előtt 5 perccel
az adott műhely bejárata előtt, a folyosón várakozni.
2. Tanulók a tanműhelybe csak az órarendjükben meghatározott munkaidőben, oktatói
felügyelettel léphetnek és tartózkodhatnak.
3. A tanuló köteles a tanműhelyi foglalkozásokon munkaruházatban megjelenni
(munkásnadrág, kabát, acélbetétes bakancs). Ennek hiányában a tanuló nem léphet a
műhely területére, nem tartózkodhat ott. Amennyiben a tanuló nem megfelelő
ruházatban jelenik meg, hiányát a foglalkozásról a haladási naplóban rögzíteni kell, a
mulasztás ebben az esetben igazolatlan.
4. A tanuló munkaruházata legyen tiszta. A munkaruházat megfelelő tisztítása minden
esetben a tanuló feladata.
5. Hosszú hajviselet esetén köteles azt hálóval vagy hajgumival felkötni vagy sapkát
viselni.
6. A tanműhelyi foglalkozásokra minden tanuló köteles a saját tulajdonú tolómércéjét
hozni mérésre alkalmas állapotban, aminek beszerzése a tanuló feladata.
7. A tanműhelyi foglalkozásokra a következő felszerelést kell kötelezően magával hozni
minden tanulónak: munkanapló, íróeszköz (toll és ceruza), piszkozatfüzet, radír.
8. A tanműhelyi foglalkozásokra a kötelező felszerelésen kívül más nem vihető be! A
táskát az öltözőszekrényben kell tárolni a foglalkozás végégig.
9. Az öltözőben az asztalon, szekrényben, fiókban, burkolaton szemét nem maradhat. Az
öltöző tisztaságát a gyakorlatot vezető oktató ellenőrzi a foglalkozások előtt és a
foglalkozások után.
10. A tanuló a tanműhelyben komoly és felelősségteljes viselkedést tanúsítson. Munkáját
mindig a tőle telhető legjobb módon végezze el.
11. A tanuló az egész iskolai tartózkodás, de különösen a tanműhelyben történő
tartózkodása alatt vigyázzon saját és társai testi épségére, balesetveszélyes helyzetet ne
idézzen elő. Amennyiben veszélyt vagy nem megfelelő viselkedést észlel, arról
haladéktalanul értesítse a műhelyben lévő oktatót.
12. Az év eleji balesetvédelmi oktatáson mindenki köteles részt venni, ahol annak
megismerését és betartását aláírásával kell igazolni. Mulasztás esetén a következő
foglalkozás előtt értesítse az oktatót a foglalkozás hiányáról.
5.
13. A szerszámgépek, berendezések, szerszámok csak oktatói engedéllyel használhatók.
Engedély nélkül más géphez nyúlni vagy üzemeltetni tilos!
14. A műhelyfoglalkozásokon gyűrűben tilos megjelenni, az egyéb testékszereket
(fülbevaló, nyaklánc, látható piercing) vagy ki kell venni a foglalkozás idejére vagy le
kell ragasztani azt.
15. A foglalkozásokra bekapcsolt állapotban lévő mobiltelefont vagy minden olyan tárgyat,
ami zavarja a munkavégzést (bekapcsolt mobiltelefon, mp3-4 lejátszó, egyéb
szórakoztató elektronikai termék, táska, kabát, ékszerek stb.) bevinni és használni tilos!
16. A tanulók az iskola tulajdonában lévő, a gyakorlati foglalkozás időtartamára megkapott
eszközökkel köteles a foglalkozás végén olyan állapotban elszámolni, amilyenben
kapta. Szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat vagy egyéb rossz kezelés
hatására bekövetkezett kárt a tanuló köteles az iskolának a házirendben rögzített módon
megtéríteni. Minden tanuló azt a szerszámot használhatja a foglalkozáson, amit a
raktárostól, oktatótól megkapott. A tanuló a szerszámok, eszközök átvételét és leadását
aláírásával hitelesíti.
17. A tanulók csak az oktató által, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok végrehajtásával
foglalkozhatnak. Önkényes feladatot kizárólag a gyakorlati oktatásvezető engedélyével
szabad!
18. A foglalkozások ideje alatt a műhelyt a tanulók csak az oktató felügyeletével hagyhatják
el! Más műhelyben, gyakorlati teremben a foglalkozás időtartama alatt nem
tartózkodhatnak.
19. A hetesek feladatai:
1) Gyakorlat kezdésekor ellenőrzi a létszámot és a hiányzókat jelenti a foglalkozást
tartó oktatónak.
2) Tanműhelyben lévő tábla tisztántartása.
3) A foglalkozás végeztével a műhely tisztaságának, fertőtlenítésének ellenőrzése.
20. A tanműhelybe ételt bevinni és étkezni szigorúan tilos! Étkezni a foglalkozások előtt és
után a tanműhelyek előtti térben lévő padokon (oktatói felügyelet mellett) lehet.
21. Az oktató a diákokat mindig tájékoztatja a következő alkalommal várható
számonkérésekből, azonban a munkavédelmi előírásokból bármikor – akár szóban, akár
írásban – feleltethet.
22. Aki az adott munkafolyamat területén nem rendelkezik elegendő munkavédelmi
ismerettel – bár arról az oktató tájékoztatást adott – kérdéseit a munka megkezdése előtt
kötelezően fel kell tennie – ezért őt retorzió nem érheti!
23. A munkavégzés során a diákok egymás munkáját nem becsmérlik, kérésre építő jellegű
kritikát adhatnak. A diákok a saját munkájuk befejezése és értékelése után az oktató
engedélyével segédkezhetnek társaiknak. A munka minősítéséhez egyedül az oktatónak
van joga.
24. A tanműhely rendjének megszegése fegyelmi büntetést von maga után a megszegés
súlyától függően!
A tanulók közösségei
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra, és szakmacsoportba járó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén – mint oktatóvezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának
szervezésére – tisztségviselőket választanak.
Az iskolai diákönkormányzat (DÖK)
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 
6.
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló vezetőség irányítja, működését a
DÖK szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) alapján szervezi. A tanulói
érdekeket érintő döntések meghozatalakor a mindenkori DÖK SZMSZ
figyelembevételével járunk el.
3. A diákönkormányzat munkáját az iskola igazgatója által megbízott oktató segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő oktató
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő oktatónak ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákparlament
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákparlamentet kell összehívni.
2. A diákparlament összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős.
3. Az iskolai diákparlamenten minden tanulónak joga van képviseltetni magát.
4. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő oktató, valamint a diákönkormányzat
diákvezetője beszámol az előző diákparlament óta eltelt időszak munkájáról, valamint
az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a
tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak
végrehajtásának tapasztalatairól, az iskola terveiről.
5. A felmerült kérdésekre történő válaszadás módja:
 azonnali szóbeli tájékoztatás a szükséges intézkedésről
 a megtett intézkedésekről 30 napon belül szóban a DÖK vezető oktatónak.
A tanulók, a szülők/gondviselők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról
 az iskola igazgatója
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente,
o a diákparlamenten tanévenként legalább egy alkalommal,
o az iskolában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
tájékoztatja,
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit/gondviselőit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a
pedagógusok folyamatosan szóban és leginkább az elektronikus naplón /KRÉTA/
keresztül írásban tájékoztatják.
3. A tanulók és a szülők/gondviselők a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához,
az osztályfőnökükhöz, az iskola tanáraihoz, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban
egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, tanáraival, az oktatótestülettel.
5. A szülőket/gondviselőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról
 az osztályfőnökök
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják,
o szükség szerint írásban az elektronikus naplón /KRÉTA/ keresztül.
6. A szülőket/gondviselőket az oktatók a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 
7.
tájékoztatják:
 szóban
o a szülői értekezleteken,
o fogadó óráin,
o a tanuló értékelésére szükség szerint összehívott megbeszéléseken,
 írásban, az elektronikus naplóban /KRÉTA/, szükség szerint levélben.
A szülői értekezletek, és a pedagógusok fogadóóráinak időpontjait tanévenként az
iskolai munkaterv tartalmazza, ezekről a szülő/gondviselő értesítést kap.
Az iskola működési rendje
1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 21 óráig van
nyitva. Tanítási időn az órarendben rögzített tanítási órákat és a tanítási órákon kívüli
iskolai foglalkozásokat értjük.
2. Az iskolában tartózkodó tanulók oktatói felügyeletét az iskola reggel 7. 00. órától a tanítási
órák végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Az iskolában
a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Nappali tagozaton:
0. óra 7.10 - 7.55
1. óra: 8.00 - 8.45
2. óra: 8.55 - 9.40
3. óra: 9.50 - 10.35
4. óra: 10.45 - 11.30
5. óra: 11.40 - 12.25
6. óra: 12.45 – 13.30
7. óra: 13.35 – 14.20
8. óra: 14.25 – 15.10
9. óra: 15.15 – 16.00
10. óra: 16.04 – 16.50
A csengetési rend eltérhet a fentiektől, amennyiben az oktatás megkívánja. Pl.:
projektnap, projekthét.
3. Az iskola bejáratának nyitását és zárását a portás végzi, az épület használatba kerülő
tantermeit, műhelyeit az órát tartó oktatók nyitják és zárják.
4. A tanulók az iskola létesítményeit, tantermeit, helyiségeit csak oktatók, osztályfőnök,
ügyeletes oktató felügyeletével, a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások
betartásával használhatják.
5. A tanulóknak az óraközi szünetekben az ügyeletes oktatók felügyelete mellett az
iskola területén a folyosókon, aulában kell tartózkodniuk.
6. Az iskola tanulója tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnöke, távolléte
esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével hagyhatja el.
7. A tanuló az iskola területéről tanítási időben csak írásos kilépővel távozhat. A kilépőt a
tanulónak távozáskor le kell adnia a portán, ahol a portás nyilvántartásba veszi a kilépő
és visszaérkező tanulót.
8. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi és/vagy nyilvántartó
irodákban történik 10.00 – 13.00 között.
9. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők/gondviselők, a tanulók, és az oktatók tudomására hozza az
iskolai honlapon: http://szakkepzes.oroszlany.hu/
10. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
8.
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
11. Az iskola épületébe érkező szülők/gondviselők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat
ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket/gondviselőket, illetve idegeneket a portaszolgálat
nyilvántartja, őket a keresett személy(ek)hez odavezeti.
12. Egy tanítási napon egy osztályban (csoportban) legfeljebb két témazáró dolgozat
íratható, amelyet előtte legalább egy héttel az oktató bejelent az osztályban
(csoportban).
A tanulók feladatai saját környezetük rendbe tartásában
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
2. Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola folyosóin, és
helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 osztályonként két-két hetes, az osztályfőnök és az oktatók utasításai szerint
 igény szerint az un. „segítők” az oktatók, dolgozók útmutatásai szerint.
 a felelős feladata: ha a foglalkozást vezető oktató a becsöngetés után öt
perccel nem érkezik meg a terem, műhely elé, haladéktalanul értesítik az
igazgatóságot, akik gondoskodnak a helyettesítésről, felügyeletről
 a felelős feladata: a foglalkozás végén ellenőrzik a terem, a berendezések
rendjét, tisztaságát.
4. A tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóknak közre kell működniük. A tanórán
kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulókat, tanuló csoportokat, osztályokat az
iskola igazgatósága jelöli ki, munkájukat a feladat hiánytalan, biztonságos elvégzéséért
felelős oktatók irányítják.
5. Az iskolai ünnepélyeken – tanévnyitó, nemzeti ünnepek, szalagavató, ballagás,
tanévzáró, egyéb rendhagyó alkalmak – az iskola tanulói alkalmi öltözékben – a fiúk
sötét nadrág/öltöny, fehér ing, nyakkendő a lányok sötét szoknya vagy sötét nadrág,
fehér blúz – kötelesek megjelenni.
A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő/gondviselő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását
igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő/gondviselő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben
maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb
bejelenteni, majd aláírásával is igazolni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon
belül
 három napig terjedő mulasztás esetén szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos 
9.
igazolással,
 három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással,
igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell
bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó oktató a késés idejét,
valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az elektronikus
naplóba /KRÉTA/ bejegyzi. Az elektronikus napló összegzi a késéseket, ami egy-egy
órai igazolt vagy igazolatlan hiányzás. A késések miatti hiányzások nem igazolhatók a
szülők/gondviselők rendelkezésre álló három nap terhére.
7. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen
meghaladja a 250 órát, akkor (indokolt esetben) osztályozó vizsgával, vagy az
évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait.
8. Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy
tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő 20 százalékát, tanulmányait csak az
évfolyam megismétlésével folytathatja
Tanórán kívüli foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
 Diák-önkormányzati, tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a tanulmányokban lemaradtak felzárkóztatását valamint
tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, differenciált képességfejlesztő
foglalkozások segítik.
 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal és
tömegsport foglalkozásokkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését,
valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlődését segítik
a különféle (szaktárgyi, tudományos, sport, művészeti, kulturális stb.) versenyek,
vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken,
bemutatókon való részvételre is felkészítjük.
 Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok
számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele
a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek/gondviselőknek
kell fedezniük. A tanítási időben szervezett kiránduláson nem résztvevő diákok
foglalkoztatásáról az iskola rendelkezik.
 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését
segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti
előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a
foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes.
A felmerülő költségeket a szülőknek/gondviselőknek kell fedezniük.
 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja
a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a 
10.
szülők/gondviselők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a
szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek/gondviselőknek kell fedezniük.
 Az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken a dohányzás, szeszes
ital, egészségre káros szerek fogyasztása tilos!
 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon, a
könyvtárhasználati szabályzat szerint látogatható iskolai könyvtár segíti.
 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.:
sportlétesítmények, könyvtár, multimédia eszközök, számítógépek stb.) a tanulók
– oktatói felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják, a
vonatkozó használati szabályozás betartásával.
 Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak
hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a
tanulók számára önkéntes.
2. Nappali tagozaton, a délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola oktatói 13.30
óra és 17.00 óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a
szülőket/gondviselőket előre értesíteni kell.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – az iskola által kötelezően
előírt felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével –
önkéntes.
4. A felzárkóztató foglalkozásra járó tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik
alapján az igazgató jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon
kötelező. Az SNI-s és BTMN-s tanulók differenciált fejlesztő foglalkozáson való
részvétele kötelező.
5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.
A tanulók jutalmazása
1. Azt a tanulót, aki
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az iskola jutalomban részesítheti.
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 oktatói dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 oktatótestületi dicséret.
3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők. A fenti eredményekért 
11.
jutalomkönyv adható, melyet a tanuló a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
4. Az a végzős tanuló, aki középiskolai tanulmányai során kitűnő, vagy jeles tanulmányi
eredményt, vagy/és kiemelkedő versenyeredményt ért el, vagy /és kiemelkedő közösségi
munkát végzett, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehet át.
5. Az iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
7. Osztályozó értekezleten oktatói dicsérettől függetlenül, oktatótestületi dicséretben
részesülnek azok a tanulók, akiknek év végi bizonyítványában a csupa jeles osztályzatok
mellett legfeljebb három tantárgyból van négyes osztályzat.
8. A tanév végén kiemelkedő tanulmányi munkáért adományozott oklevél és
jutalomkönyv szövege az alábbiak szerint utaljon az elért tanulmányi eredményre:
 kitűnő tanulmányi eredményéért (5,0 átlag)
 jeles tanulmányi eredményéért (4,5-4,9 közötti átlag)
 jó tanulmányi eredményéért (4,0-4,4 közötti átlag)
9. A dicséretet minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő/gondviselő tudomására kell
hozni!
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt,
büntetésben kell részesíteni.
2. Az iskolai fegyelmezési büntetések formái
 oktatói figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 igazgatói figyelmeztetés,
 oktatótestületi figyelmeztetés.
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A házirend, mint jogszabály bármely
pontjának megszegése büntetés kiszabásával jár, mégpedig a fokozatosan súlyosbodó
büntetési fokozatok folyamatos érvényesítésével. A fokozatosság elve ugyanazon
fegyelmezetlenség sorozatos elkövetése esetében is érvényesül.
4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „igazgatói figyelmeztetés” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
 az agresszió, a másik tanuló bántalmazása
 a szándékos károkozás
 iskolában az emberi méltóság megsértése
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója vagy az oktatótestület dönt.
A fegyelmi büntetés lehet:
12.
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 áthelyezés másik iskolába,
 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
 kizárás az iskolából.
6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő/gondviselő tudomására kell hozni.
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője/gondviselője a
magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. Az iskola
kivizsgálja a károkozás körülményeit, felméri az okozott kár nagyságát, megállapítja a
károkozó személyét. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az
iskola igazgatója határozza meg.
Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), valamint nagyobb
összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő/gondviselő engedélyével saját
felelősségükre hozhatnak, megőrzésre az igazgatóhelyettesi irodába leadhatják.
Mobiltelefont a tanítási órák alatt kikapcsolva kell a tanári asztalra letenni.
2. Ha a tanuló kerékpárral vagy motorral jön az iskolába, azt az arra kijelölt helyen kell
tartani. Az iskola parkolóját a tanulók nem használhatják személygépkocsi parkolására.
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét az oktatók, a tanulók javaslatainak figyelembevételével az iskola
igazgatója készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatja az iskolai diákönkormányzat. A diákönkormányzat
vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatja az oktatótestület, és véleményüket eljuttatják az iskola
igazgatójához.
4. Az iskola igazgatója az oktatók, a tanulók véleményének figyelembevételével elkészíti
a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi
a diákönkormányzat egyetértését az elkészített tervezettel kapcsolatban.
5. A házirendet az oktatótestület fogadja el testületi értekezleten, és a fenntartó
Tatabányai Szakképzési Centrum jóváhagyásával lép hatályba.
6. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely oktató vagy tanuló javaslatára, ha
azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, az oktatótestület, a
diákönkormányzat iskolai vezetősége.
7. A házirend módosítását jelen szakasz első-hatodik pontjában leírt módon kell
végrehajtani.
13.
Záró rendelkezések
A Tatabányai Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola
Házirendjének
elfogadása és jóváhagyása
Az iskolai házirendet az iskola oktatótestülete 2020. szeptember 28. napján tartott ülésén
elfogadta.
Kelt: Oroszlány, 2020. szeptember 28.
 Bartalus Ilona
 megbízott igazgató
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2020. szeptember 29. napján tartott ülésén
megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.
Kelt: Oroszlány, 2020. szeptember 29.
Tromposch Klára
iskolai diákönkormányzat vezetője
Az iskola házirendjét Tatabányai Szakképzési Centrum 2020. szeptember 30. napján tartott
ülésén jóváhagyta.
Kelt: Tatabánya, 2020. szeptember 30.
 Pákozdi Szabolcs
 főigazgató
Ez a házirend 2020. szeptember 30. – az iskola fenntartójának jóváhagyásával lépett
hatályba.
Mellékletek:
Az iskola teremhasználati szabályzatai, DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata, a DÖK
egyetértési nyilatkozata, az oktatótestületi határozata az elfogadásáról, a Tatabányai
Szakképzési Centrum jóváhagyó határozata.
Kelt.: Oroszlány, 2020. szeptember 30.
P.H.
Bartalus Ilona
 megbízott igazgató


Partnereink

SZC logo

Tatabányai Szakképzési Centrum


Tatabányai SzC Eötvös Loránd Szakképző Iskola

2840 Oroszlány, Asztalos János u. 2.

Telefon: +36/70-684-8772

E-mail: titkarsag@eotvos.szakkepzestatabanya.hu

OM azonosító: 910006/023


2024Tatabányai SzC Eötvös Loránd Szakképző Iskola